LifeStyler

Archive for the ‘זכויות רפואיות’ Category

אדם אשר נפגע בעבודה, במהלך העבודה, בדרך לעבודה או בחזרה ממנה יוכר על פי חוק הביטוח הלאומי ועל פי המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה. לאדם זה יש זכויות שונות החל מטיפול ומעקב רפואי ועד לקצבאות או תגמולים הנקבעים בהתאם לחוק.                                            A schoolgirl  in a high school class לקרוא את המשך הרשומה «

ישנם הרבה נכים בארץ אם כתוצאה מפגיעה גופנית או נפשית אשר זכותם לקבל קצבת נכות. הקריטריונים לקבלת קצבת הנכות הם:                    Couple in doctor's office smiling                         לקרוא את המשך הרשומה «