LifeStyler

Posts Tagged ‘מנהלי תיקים

רפורמת שוק ההון שנכנסה לתוקפה בשנת 2005 לאחר יישום מסקנותיה של ועדת בכר, הובילה לשינויים מרחיקי לכת בכל הנוגע לאפשרויות ההשקעה העומדות בפני כל אחד ואחת מאיתנו בשוק ההון. עיקרי הרפורמה עסקו בנטילת השליטה המונופולית שהייתה שייכת למערכת הבנקאית עד אותה שנה בכל הנוגע לניהול כספי השקעות, וכפועל יוצא מכך, עידוד התחרות בתחומי השקעות.                                                 business man sitting on coins לקרוא את המשך הרשומה «