LifeStyler

Posts Tagged ‘מנהל ומדיניות ציבורית

כולנו מתלוננים השכם והערב על אי הסדר הנראה במדינה, המחירים המרקיעים שחקים, על מקומות העבודה המפטרים עובדים ועל קשיים המוערמים על עצמאים. כמובן שישנם נושאים לא מעטים במדינתנו הטעונים שיפור אך לעיתים אנו שוכחים עד כמה נושא ניהול המדינה הוא מורכב, עד כמה נדרשת התחשבות בכמות עצומה של פרטים, עד כמה שיקולים כלכליים, חברתיים, בטחוניים ותרבותיים נקשרים קשר הדוק זה לזה ומהווים מקשה אחת. לימודי מדעי המדינה אשר כוללים בתארים המתקדמים שבהם גם לימודי ניהול בדגש על מנהל ומדיניות ציבורית, שופכים אור על המורכבות הרבה הקיימת בניהול מדינה, מורכבות אשר הביאה להתפתחות מדעי המדינה כתחום דעת נפרד בתוך מדעי החברה.                   graduation group לקרוא את המשך הרשומה «