LifeStyler

Posts Tagged ‘קצבת נכות

ישנם הרבה נכים בארץ אם כתוצאה מפגיעה גופנית או נפשית אשר זכותם לקבל קצבת נכות. הקריטריונים לקבלת קצבת הנכות הם:                    Couple in doctor's office smiling                         לקרוא את המשך הרשומה «