LifeStyler

Posts Tagged ‘שתלים לשיניים

רפואת השיניים לאורך שנים ארוכות ספיקה מענה מקצועי וברור מאליו לפי תפיסתו המנחה של הרופא המטפל לרבות היכולות המקצועיות שלו ושל המעבדה שעמדה לרשותו. תכנית וביצוע הטיפול כלל לא נגעה ברצונותיו האישיים של המטופל לקבל טיפול כזה ולא אחר. לקרוא את המשך הרשומה «